Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

48

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ. συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα ακόλουθα πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

ΘΕΜΑ  1α : Παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση καλοκαιρινής καλλιτεχνικής εκδήλωσης στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών (Ν.Ο.Β.).

ΘΕΜΑ 1β :  Παραχώρηση χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών (Ν.Ο.Β.)

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2022 για δημιουργία νέου κωδικού.

ΘΕΜΑ 3ο : Περί αιτήσεων καταστηματαρχών για διαγραφή μέρους τελών παραχώρησης από τη μη χρήση ΧΖΛ Νεάπολης λόγω εκτέλεσης εργασιών.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έως 31/10/2022, σύμφωνα με το άρθρ. 130 Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/2022).

ΘΕΜΑ 5ο :  Λήψη αποφάσεων για επιπλέον παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης  Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης έως 31/10/2022, σύμφωνα με το άρθρ. 130 Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄/2022).

Αρχείο πρόσκλησης