Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

107

Την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα ακόλουθα πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

(Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.)

ΘΕΜΑ  1 : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 ύστερα από χρηματοδότηση Δήμου  Μονεμβασίας – Ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 2ο : Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο}   προϋπ/σμού 320.000,00€.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (Αφορά υπόθεση αγωγής για αποζημίωση κ. Παντελάκου Ιωάννη).

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα για παραχώρηση χώρου Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Προφήτη Ηλία για τη διενέργεια καλλιτεχνικής εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Ακτομηχανική μελέτη έργων βελτίωσης -επέκτασης προβλήτα Πούντας Αγίου Γεωργίου}.

Αρχείο Πρόσκλησης