Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

235

Την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 συνέρχονται τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα ακόλουθα επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

(Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.)

ΘΕΜΑ 1α : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο (Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων) προϋπ/σμού 12.600,00€.

ΘΕΜΑ 1β : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο (Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα) προϋπ/σμού 2.224,26€.

ΘΕΜΑ 2ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2022 για δημιουργία νέας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο :Περί χορήγησης παράτασης η μη του έργου (Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις) προϋπ/σμού 124.000,00€.

ΘΕΜΑ 4ο :Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο (Μελέτη ανέγερσης ισογείου κτιρίου στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου), προϋπ/σμού 23.994,00€.

ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο (Μελέτες επέκτασης-αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας) προϋπ/σμού 220.000,00€.

ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση εργασιών αποκατάσταση τμήματος ανωδομής στην Εξομοιούμενη Ζώνη Μονεμβασίας, προϋπ/σμού 110,08€.

Αρχείο Πρόσκλησης