Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

60

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 13.30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη.

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αναμόρφωση προϋπ/σμού έτους 2023 για δημιουργία νέων πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για τη συνέχιση εργασιών του έργου  «Κατασκευή παράκτιου τοίχου – επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 380.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 3ο :  Απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Προέδρου Λιμενικού Ταμείου με την ALPHA Τράπεζα για την προμήθεια ασύρματου τερματικού μηχανήματος POS.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί έγκρισης Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας – Δήμου Μονεμβασίας και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου που αφορά την αμοιβαίως επωφελής επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική και συμβουλευτική συνεργασία για σειρά δράσεων.

ΘΕΜΑ 5ο : Περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χ.Ζ.Λ. Νεάπολης (χώρου Καρναγίου) στο Ναυτικό Όμιλο Βοιών.

Αρχείο πρόσκλησης