Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

733

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Α. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),
Β. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμού τιμής εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αποδοχής επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα», προϋπολογισμού 39.496,5 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.
6. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μολάων», προϋπολογισμού 14.989,14 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

9. «Περί εγκρίσεως ή  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

10. «Περί καθορισμού της αντιμισθίας της Προέδρου και Αντιπροέδρου του   Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 22/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί έγκρισης της αριθ. 14/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

13. «Περί έγκρισης της αριθ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την επιβολή εισιτηρίου στο Μουσείο Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

14. «Περί έγκρισης της αριθ. 48/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

15. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

17. «Συμπλήρωση της αριθ. 108/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτου (γεώτρηση) στην ΤΚ Νομίων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

Αρχείο πρόσκλησης