Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

736

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τριάντα πέντε (35) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «α) Περί υλοποιήσεως του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου «Βαλτάκι Αγία Μαρίνα Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17), Υπομέτρο 4.3.4 Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη του αναφερόμενου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρεχούσης περιόδου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «α) Περί υλοποιήσεως του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δρόμου «Αυλός – Πλατανιστός Τ.Κ. Παντάνασσας Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17), Υπομέτρο 4.3.4 Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και β) Δέσμευση του Δήμου για ένταξη του αναφερόμενου έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρεχούσης περιόδου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί επιλογής ανοίγματος λογαριασμού όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί προσλήψεως δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
6. «Περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

8. «Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου – Συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2017».
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

9. «Περί καλύψεως της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί εγκρίσεως υλοποίησης του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση δρόμου Άγιος Φωκάς – Μονεμβασία Δ.Ε Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 19.499,77 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

12. «Περί διανοίξεως – διαμόρφωσης τμήματος οδού με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χούνη» στο Μποζά Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

14. «Περί εγκρίσεως του 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

15. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από κατολισθήσεις». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

21. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

23. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

24. «Περί εγκρίσεως ή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

25. «Περί εγκρίσεως ή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄Φάση ανάπλασης εισόδου Λάρνακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

26. «Περί εγκρίσεως ή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

27. «Περί υποδείξεως μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν στην συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

28. «Περί εγκρίσεως υλοποίησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

29. «Περί γνωμοδοτήσεως επί των τροποποιήσεων του σχεδίου πόλεως Δημοτικής Κοινότητας Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

30. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

31. «Περί έγκρισης της αριθ. 79/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

32. «Περί έγκρισης της αριθ. 32/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

33. «Περί κατάταξης αθλητικής εγκατάστασης Δημοτικού Σταδίου Μολάων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

34. «Περί αντικαταστάσεως Μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

35. «Περί αντικαταστάσεως Μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος, πρόεδρος Σ.Ε.

Αρχείο πρόσκλησης