Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

755

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι έξι (26) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

3. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 199.501,41 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Νεάπολης Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Νεάπολης και οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Λαχίου και οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συντήρησης και επισκευής κτιρίου Γυμνασίου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για το νέο τουριστικό κατάστημα Ελιάς Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί Συμμορφώσεως του ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβασίας με την Εθνική Νομοθεσία».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

12.  «Περί αποδοχής πιστώσεως και αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

14. «Περί εκφράσεως γνώμης για την Πράξης «Χαρακτηρισμός οικισμού Ελληνικού (Κουλέντια) Τ.Κ. Κουλεντίων Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ως Παραδοσιακού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

15. «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί  Συμμετοχής του Δήμου στο eHealth Forum του  «Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Εντεταλμένη Δ.Σ.

17. «Περί διαθέσεως πιστώσεως για την διοργάνωση προγραμμάτων Υγείας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Εντεταλμένη Δ.Σ.

18. «Περί διαθέσεως πιστώσεως για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

19. «Περί ορισμού Επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

20. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

21. «Περί Συγκροτήσεως Τριμελούς Επιτροπής για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

22. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

23. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 27/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», σε ορθή επανάληψη και της αριθ. 29/2016 όμοιας οι οποίες αφορούν  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

24. «Περί έγκρισης της αριθ. 27/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών της επιχείρησης».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος.

25. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

26. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος

 

Αρχείο πρόσκλησης