Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

685

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δεκαέξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών  καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2018 και επιβολής τελών αποχέτευσης για την Δ.Κ. Μολάων και τον οικισμό Πλύτρας της Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

3. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 900.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μολάων», αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 , έγκριση εκτέλεσης του έργου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για Κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

6. «Επιστροφή ποσού 104,94 € στον Περλετζή Παναγιώτη του Σπυρίδωνος ως αχρεωστήτως καταβληθέν».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
7. «Περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

8. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού   του έργου με τίτλο «Επισκευή –Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού   του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί υποδείξεως μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν στην συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων» (εξ αναβολής).
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ.

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 45/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

15. «Περί έγκρισης της αριθ. 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την Κατάρτιση και ψήφιση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

16. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 79/2017 – σε ορθή επανάληψη και  αριθ.  86/2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

Αρχείο πρόσκλησης