Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1488

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με δεκατρία (13) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού (σχετ. αριθ. 1 & 2/2018 αντίστοιχα Αποφάσεις Δ.Σ.Ν.Π. ».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Αλειφέρη Παναγιώτα.

2. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου»
Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί επικαιροποίησης  της αριθ. 13/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ‘Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ‘Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί έγκρισης τροποποιήσεων του Η/Μ εξοπλισμού της προσφοράς με ισοδύναμα του έργου ‘Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018 (Α.Δ.Σ. 317/2017).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί παροχής υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Παράταση διάρκειας συμβάσεων και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας για το διάστημα 2018-2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί προσλήψεως  προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για τα έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης