Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

421

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω δώδεκα (12) θεμάτων:

1. «Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, που αφορά στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

2. «Περί διατηρήσεως ή μη εκκενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

3. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

4. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης τριτοβάθμιας επεξεργασίας, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στην ΕΕΛ Νεάπολης (με σκοπό την απεριόριστη άρδευση)’».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

5. «Περί γνωμοδοτήσεως υπέρ του χαρακτηρισμού της οδού Μολάων – Φοινικίου ως μοναδικής δημοτικής οδού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

6. «Περί εγκρίσεως υλοποίησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.
7. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαρ. Κουτσονικολής.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαρ. Κουτσονικολής.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαρ. Κουτσονικολής.

10. «Περί ορισμού Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβή έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί αποδοχής και κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

12. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων (γεννηθέντων το έτος 2017)».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

Αρχείο πρόσκλησης