Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1086

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα δύο (32) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα τύπου Ε6 του Εθνικού Σταδίου Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 07.09.2016 που έπληξαν την περιοχή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί της 1ης και 2ης Τροποποίησης του έργου νε τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

6. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Προκαταρτική Μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

8. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναβάθμισης ΕΕΛ Μονεμβασίας και Αναθεώρηση ΑΕΠΟ (Περιβαλλοντική Μελέτη)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

9. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναβάθμισης ΕΕΛ Μονεμβασίας και Αναθεώρηση ΑΕΠΟ (Υδραυλική Μελέτη)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

10. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο περιβάλλον», και στη Δράση 6.β.1 Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού της Πρόσκλησης Α/Α Ο.Π.Σ. 1531 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί εγκρίσεως της επικαιροποίησης του «Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί παροχής κοινωφελούς εργασίας λόγω εκτέλεσης ποινών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. αντίστοιχα για το έργο «Ωρίμανση έργων Δήμου Μονεμβασίας για την υποβολή και ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα – ορισμός μελών (τακτικός ,αναπληρωματικός) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί ορισμού Επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

17. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου στη Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί ονομασίας Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί Συγκροτήσεως και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Π.Ε. Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί απευθείας εκμίσθωσης του περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 25 τ.μ. του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 3 του Ν. 3463/06»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί εκμισθώσεως ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη θέση «Μποζά» Τ.Κ. Ασωπού»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

23. «Περί Αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

24. «Περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

25. «Περί διαγραφής οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

26. «Περί διαθέσεως πιστώσεως για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

27. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 34/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

28. «Περί έγκρισης της αριθ. 31/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος.

29. «Περί έγκρισης της αριθ. 36/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος.

30. «Περί δωρεάν παραχωρήσεως τάφου, τιμής ένεκεν, στον κ. Μοσχοβάκο Ιωάννη».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

31. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

32. «Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης τρίμηνης άδειας απουσίας στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

Αρχείο πρόσκλησης