Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

425

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 Α.Δ.Σ. «Περί Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. «Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 209/2018 Α.Δ.Σ. «Περί Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

3. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στην Τ.Κ. Νεάπολης», προϋπολογισμού 168.000,00 € – Ορισμός μελών (Τακτικός-Αναπληρωτής) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

4. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

5. «Περί εγκρίσεως των πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Μονεμβασίας που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, του υποτομέα «Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

6. «Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

7. «Περί αποδοχής ποσού 221.940,40 € για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Μονεμβασίας», Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Έγκριση υλοποίησης και τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

8. «Περί αποδοχής ποσού 510.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Βελτίωση Ασφαλτόστρωση – Τσιμεντόστρωση Αγροτικού δόμου Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών» , Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018 – Έγκριση υλοποίησης και τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στέφανος) – Κουλεντίων – Παντανάσσης και Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

12. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

14. «Περί επεκτάσεως του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ασωπού (Θέση Παναγίτσα).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

15. «Περί διάθεσης πίστωσης για Αθλητικές εκδηλώσεις»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

16. «Περί διοργανώσεως εκδήλωσης ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου από το Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

17. «Περί της από 20.08.2018 αιτήσεως της κ. Λαμπρινάκου Νίκης για χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού Τ.Κ. Πακίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί της από 20.08.2018 αιτήσεως του κ. Δουδουμόπουλου Κων/νου-Ιωάννη για χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού Τ.Κ. Πακίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί της από 04.09.2018 αιτήσεως του κ. Καρούνη Κων/νου του Γεωργίου για αλλαγή υδρομετρητή στα Πάκια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

20. «Περί εξετάσεως αιτήματος του κ. Κότσαλη Άγγελου του Στυλιανού και της κ. Κότσαλη Σταματικής του Λάμπρου για διαμόρφωση εδάφους για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστο χώρο εντός του σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

22. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 32/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

23. «Περί έγκρισης της αριθ. 32/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

24. «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

25. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης