Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

146

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5:00 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/Β΄/24.4.2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24.8.2028 (ΦΕΚ 3656/Β΄/27.8.2018 και ισχύει)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 41/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Αλειφέρη Παναγιώτα.

5. «Περί συμμετοχής του Δήμου στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών Θεμάτων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

7. «Περί αποδοχής δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου για το έτος 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

8. «Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (οικισμός Αγ. Στέφανος), Κουλεντίων, Παντάνασσας και Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Ιέρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου της άνω πλατείας Τ.Κ. Φοινικίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

12. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων (θέση Σκλαβούνα)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

13. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ηλεκτροφωτισμός πλατείας στον οικισμό Αγ. Μάμμας Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

14. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

15. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

16. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

17. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί χορήγησης παράτασης του έργου: Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί καταρτίσεως του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου έτους 2019».
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισμού κα Τσαφατίνου Κατερίνα.

20. «Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όπως διορθώθηκαν και ισχύουν και της 1ης Σ.Σ. εργασιών του έργου: Συντήρηση-επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

Αρχείο πρόσκλησης