Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

350

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί υλοποίησης του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας» και υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης στην πρόσκληση V του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στο άξονα προτεραιότητας Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», δέσμευση του Δήμου για ένταξη του έργου στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τρέχουσας περιόδου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.

2. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2019 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Εισηγήτρια: κα Παναγιώτα Αλειφέρη Πρόεδρος Ν.Π.

4. «Περί συγκρότησης Επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών και εργασιών Ν. 44122/2016 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Πρόεδρος Λ.Τ. κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

5. «Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για το έτος 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. Περί σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. Περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπαλλήλων για την κίνηση του λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης