Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

329

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & Χριστάκος Σταύρος Ε.Δ.Σ..

2. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση κτιρίου Γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ), στην Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 2018ΕΠ02600020. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

3. «Περί υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2018, των έργων α) Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ελίκας και Τ.Κ. Μονεμβασίας και β) Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Μολάων, έγκριση των μελετών – Δέσμευση του Δήμου Μονεμβασίας για την κάλυψη των επιπλέον ποσών που απαιτούνται».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στις υποθέσεις καθορισμού της προσωρινής μονάδας για την μετατροπή εισφορά γης σε χρήμα ιδιοκτησιών στα σχέδια πόλεως Μολάων και Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί καθορισμού του μηνιαίου καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του τρόπου είσπραξης για παραγωγούς και δημιουργούς του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί μερικής τροποποίησης του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212/18.12.18 Τεύχος Α)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί διάνοιξης-διαμόρφωσης τμήματος οδού με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χούνη» στο «Μποζά» Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

12. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

13. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

14. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

15. «Περί Συμμετοχής του Δήμου στην 3η Διεθνή Έκθεση verde.tec”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σουρλάς.

17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Επιτροπές Λιμεναρχείων Γυθείου & Νεάπολης, οι οποίες έχουν ως έργο την ικανοποίηση ή μη αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τον χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για να θεωρηθούν λουτρικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

20. «Περί χορηγήσεως άδειας για σύνδεση ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση «Καρούνι», εκτός σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πακίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

Αρχείο πρόσκλησης ( ψηφιακά υπογεγραμμένο )