Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

282

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. έτους 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος, καθορισμός αμοιβής».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΜ κα Αλεξ. Χαραμή.

4. «Ανάθεση προμήθειας τροφίμων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

5. «Δωρεάν παραχώρηση ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» κατ΄εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 213 Α΄/188-12-2018)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Καθορισμός του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες) του Δήμου Μονεμβασίας, για το οικον. έτος 2019 και εφεξής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

8. «Υποβολή νέας πρότασης ένταξης του έργου: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργ. Βουνελάκης.

Αρχείο πρόσκλησης ( ψηφιακά υπογεγραμμένο )