Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

320

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί Συμμετοχής του Δήμου στην Πρόσκληση VI του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Επικαιορποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού,  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου  «Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου Λιμένα Μονεμβασίας» – Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

3. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί καθορισμού τιμήματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης για τους έχοντας τα δικαιώματα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί επιχορήγησης Αθλητικών και  Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Μονεμβασία».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής:  κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

8. «Περί εκμισθώσεως περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Λιρών Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί αποδοχής και κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

10. «Περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

11. «Περί επεκτάσεως Δημοτικού Φωτισμού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί εγκρίσεως  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Αγ. Στεφάνου), Κουλεντίων, Λαχίου και Παντανάσσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

13. «Περί εγκρίσεως  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή Ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης  Ανωδομής εντός εξομοιούμενης  ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

18. «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικ. έτους 2018 του Κέντρου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί έγκρισης της αριθ. 11/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

20. «Περί χορηγήσεως άδειας για σύνδεση ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στη θέση «Κουρκούλα», εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελανιδίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Σουρλάς Ιωάννης.

Αρχείο πρόσκλησης