Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

361

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 350.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19.04.2018 Κ. Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β/24.04.2018, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24.08.2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β/27.08.2018 όμοια και ισχύει και του οποίου τις τοκοχρεολυτικές δόσεις θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στην Πρόσκληση VI του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2020-2023 του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί συνάψεως Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου , για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Άξονα Νεάπολη – Παλαιόκαστρο», συνολικού προϋπολογισμού 388.613,25 €, του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 526 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Λακωνίας με κωδικό 2017/ΕΠ02600008- – Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί συνάψεως Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου , για την εκτέλεση του έργου «Έργα οδοποιίας στις οδούς 39,47,53,58 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μολάων», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Συντήρηση – Επισκευή – Βελτίωση συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Λακωνίας με κωδικό 2019/ΕΠ02600002- – Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί συνάψεως προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας, για την εκτέλεση της μελέτης «Ανέγερση ισόγειου κτιρίου (Αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων Λιμενικό Φυλάκιο) στη Λιμενική Εγκατάσταση Πούντας» – Ορισμός μελών (τακτικοί – αναπληρωτές) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί αναθέσεως της προμήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων καθαριστριών των Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί αναθέσεως της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί επιχορηγήσεως Πολιτιστικών Συλλόγων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητης περιουσίας, για την ικανοποίηση αναγκών κοινής ωφελείας – διάνοιξη – διαμόρφωση τμήματος οδού σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χούνη» στο Μποζά Δ.Ε. Ασωπού – Ανάκληση της αριθ. 16/2019 Απόφασης του Δ.Σ.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί δωρεάς ακινήτου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 30/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων της Μαθητικής Εστίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων»
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

15. «Περί εγκρίσεως της αρ. 7/9.3.2019 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Νεάπολης στη θέση «Ψαράκι», επί της Λεωφόρου Σπάρτης έπειτα από την 221/2009 Απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί εκμισθώσεως περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Λιρών Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

18. «Περί εγκρίσεως τροποποίησης της μελέτης για το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

19. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

20. «Περί υποδείξεως μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετέχουν στην συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΕΛ Μολάων (Μεταφορά Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

21. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών Παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α. του άρθρου 15 παρ. 2 & 4 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

22. «Περί ιδρύσεως Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος.

23. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

24. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 16/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2020-202».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

25. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Αρχείο πρόσκλησης