Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

454

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τριάντα τρία (33) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί τροποποιήσεως της Πράξης Σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

2. «Περί τροποποιήσεως της Πράξης Σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

3. «Περί τροποποιήσεως της Πράξης Σύστασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

4. «Περί τροποποιήσεως της Πράξης Σύστασης του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας», «Γιάννης Ρίτσος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

5. «Περί τροποποιήσεως της Πράξης Σύστασης του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

6. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή αυτή».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

10. «Περί εκλογής νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

11. «Περί ορισμού Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12. «Περί ορισμού μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων (ΚΥΑ 2/36695/0022/18.07.2002)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπής Διενέργειας Ελέγχου σε Παιδότοπους».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπής Σφράγισης-Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων των Καταστημάτων».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. «Περί Συγκροτήσεως Επιτροπών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

16. «Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού της Επιτροπής Διαβούλευσης».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

18. «Περί αποδοχής χρηματοδοτήσεων για την εκτέλεση των έργων: Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγγελώνας συνολκής επιλέξιμης δαπάνης 111.168,02 €, Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Μολάων συνολκής επιλέξιμης δαπάνης 105.000,00 €, Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δ.Ε. Ασωπού συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 463.005,36 €, Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου και προσθήκη καθ΄ ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Συκέας, συνολκής επιλέξιμης δαπάνης 280.991,26 €», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019, Έγκρισης υλοποίησης & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

19. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 55.266,97 , για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και κατανομή του
ποσού αυτού»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ.

20. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 88.700,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 26.125,00 για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

22. «Περί τροποποιήσεως του ΟΠΔ οικ. έτους 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

23. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

24. «Περί δωρεάν παραχωρήσεως δημοτικών κινητών πραγμάτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

25. «Περί εγκρίσεως κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου, εν ζωή, του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

26. «Περί Επικαιροποίησης της αριθ. 29/2017 Απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την αποχωροθέτηση και την άρση της παραχώρησης και της εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

27. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

28. «Περί εγκρίσεως του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

29. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

30. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

31. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

32. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

33. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

Αρχείο πρόσκλησης