Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

289

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι τέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Μονεμβασίας»
Μετά από αίτημα των κ.κ. Δημ. Σύμβουλων μείζονος μειοψηφίας.

2. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί Καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους 129.391,79 €, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ελίκας και Τ.Κ. Μονεμβασίας», από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2019», σε συνέχεια της αριθ. 6056/18.11.2018 και κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο -2018» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2020 – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθ. 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου-Λυκείου Μολάων για τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», με κωδικό έργου ΟΣΚ 042018001, προϋπολογισμού 237.145,40 €.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθ. 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο στη Δ.Κ. Νεάπολης» με κωδικό έργου 2017ΕΠ02600014, προϋπολογισμού 168.000,00 €.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στη Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης ΔΕ Βοιών».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

10. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας αντίστοιχα, για την εκτέλεση των έργων και μελετών».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

11. «Περί υπογραφής Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ του Δήμου, του πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί υπογραφής Σύμβασης του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί καθιερώσεως λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

– 16. «Περί εξουσιοδοτήσεως αντιδημάρχου για την υπογραφή πρόσθετων πράξεων των δανειστικών συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

18. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Μολάων» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

20. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού» στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

21. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Δ.Κ. Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Επισκευή Δικτύου Ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

23. «Περί υποβολής αιτήσεως για παραχώρηση δασικού χώρου για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αγία Παρασκευή (Νομίων), απέναντι από το γήπεδο ποδοσφαίρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

24. «Περί λήψεως νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασίας από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

Αρχείο πρόσκλησης