Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

274

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί τροποποιήσεως του ΟΠΔ οικ. έτους 2020»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & Χριστάκος Σταύρος.

3. Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ αντίστοιχα, για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας έως το 2021»- Ορισμός μελών δύο τακτικοί με τους αναπληρωτές τους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως τακτικά μέλη στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

5. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα, για την εκτέλεση του έργου «Έργα οδοποιίας στις οδούς 39, 47, 53, 58 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Μολάων», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000€ του ενταγμένου έργου στη Σ.Α.Ε. 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό 2019ΕΠ02600002.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

8. «Περί υποκατάστασης της αναδόχου του έργου «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί Επεκτάσεως Δημοτικού Φωτισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης

10. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή Παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος αιθρίου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής παράδοσης Νεάπολης καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στις Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πρανών δρόμου στον οικισμό Παντανάσσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις Τ.Κ. Νομίων (Οικισμός Άγιος Στέφανος)-Κουλεντίων-Παντάνασσας και Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

16. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

17. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

18. «Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων , υπόδειξη μελών στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί της από 22.01.2020 αίτησης του κ. Ράπτη Ευσταθίου ιδιοκτήτη ισογείου καταστήματος καφέ «BARDON».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί μισθώσεως ελεύθερου χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί διαθέσεως ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

22. «Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

24. «Περί ορισμού μελών επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

25. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)