Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

272

Καλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και της υπ’ αριθ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

2ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

3ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

4ο: Περί επιβολής τέλους άρδευσης στις Κοινότητες Φοινικίου, Ταλάντων και Βελιών και αναπροσαρμογής ή μη των τελών άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης των υπολοίπων Κοινοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

5ο: Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021.
Εισηγητές κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

6ο: Περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου έτους 2021.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

7ο: Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Χριστάκος.

8ο: Περί έγκρισης μελέτης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

9ο: Περί έγκρισης επέκτασης και παραλλαγής του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

10ο: Περί δωρεάς εξοπλισμού στη Νοσηλευτικό Μονάδα Μολάων και Κέντρο Υγείας Νεάπολης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

11ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

12ο: Περί παραχώρησης χώρων της Μαθητικής Εστίας για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

13ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων οικισμών.
Εισηγητής κ. Σουρλάς

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)