Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

258

Την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

2ο: «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων του δημοτικού προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2021».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

3ο: «Περί συμμετοχής του Δήμου στο «Απόθεμα Βιόσφαιρας Όρους Πάρνωνα-Κάβου Μαλέα» του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής.

4ο: «Περί συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

5ο: «Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, καθορισμός αμοιβής τους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

6ο: «Περί καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

7ο: <<Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Αμεροληψίας του προτύπου ISO 17065».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

9ο: «Περί χορήγησης αδειών σύνδεσης ιδιωτικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης των Κοινοτήτων Πακίων και Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάν. Σουρλάς.

Αρχείο πρόσκλησης – (ψηφιακά υπογεγραμμένο)