Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

402

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί έγκρισης ή μη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Βοιών, Λακωνίας, σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» (ΑΔΑ: ΩΔΒΗ4653Π8- 1ΗΩ)» (μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης).

2ο «Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Κοινότητα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο «Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4o: «Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, τροποποίησης τεχν. προγράμματος έργων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

5ο: «Περί Γνωμοδότησης σχετικά με την ίδρυση παραρτήματος του 2/θ νηπιαγωγείου Μονεμβασίας στον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στ. Χριστάκος.

6ο: «Περί μίσθωσης ελεύθερου χώρου στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης – (ψηφιακά υπογεγραμμένο)