Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

456

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020, την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (52η
εγκύκλιος ΥΠΕΣ), μέσω τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο
ΕΠΑΛ Βοιών».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

2ο: «Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα
Δημοτικά Σχολεία Μονεμβασίας και Μεταμόρφωσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Αρχείο πρόσκλησης – (ψηφιακά υπογεγραμμένο)