Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

194

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα επτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, τροποποίησης τεχν. προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
2ο: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην Κοινότητα Κυπαρισσίου με χρησιδάνειο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.
3ο: «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας της Παππά Χαρούλας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.
4ο: «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας της Κέτα Εντμίρας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.
5o: «Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης οριοθέτησης ρέματος Λαγκαδά στην Κοινότητα Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.
6ο: «Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης οριοθέτησης ρέματος στον οικισμό Αρχαγγέλου της Κοινότητας Δαιμονιάς».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.
7ο: «Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου του Λυκείου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.
8ο: «Περί γνωμοδότησης για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο ξενοδοχείο ΑΝΝΕΜΑ HOTEL στην παλαιά Μονεμβασία».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.
9ο: «Περί έγκρισης κοπής ευκαλύπτων στην Κοινότητα Λαμποκάμπου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.
10ο: «Περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.
11ο: «Περί καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτησία εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης Βοιών στον ΤΟΜΕΑ Ε’ – Ψαφάκι».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.
12ο: «Περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων του Β’ τριμήνου έτους 2021 του δημοτικού προϋπολογισμού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
13ο: «Περί έγκρισης σύναψης επενδυτικού δανείου και αποδοχής όρων αυτού για την υλοποίηση του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας», αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχν. προγράμματος έργων, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.
14ο: «Περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Μεταμορφώσεως».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
15ο: «Περί έγκρισης σύνδεσης υδραυλικών εγκαταστάσεων εκτός ορίων των Κοινοτήτων Ρειχέας και Αγ. ιωάννη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.
16ο: «Περί λύσης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Μεταμορφώσεως».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
17ο: «Συζήτηση για τη λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση λειψυδρίας στην Κοινότητα Ελίκας της ΔΕ Βοιών» (μετά από αίτημα της Παράταξης ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ).

Αρχείο πρόσκλησης