Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

166

Την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, τροποποίησης τεχν. προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
2ο: «Περί έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου πόλης της Κοινότητας Νεαπόλεως»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαρ. Κουτσονικολής.
3ο: « Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για τη θερινή περίοδο 2022».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
4o: «Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
5o: «Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδας (Κατάστημα Καλαμάτας)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
6o: «Περί ορισμού υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών έργων του Π.Δ.Ε. στην Τράπεζα Ελλάδας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης