Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

312

Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
2ο: «Περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.
3ο: « Περί σύστασης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
4o: «Περί ορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
5o: «Περί ορισμού των μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας και εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
6o: «Περί ορισμού των μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, Προέδρου και Αντιπροέδρου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
7ο: «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Αρχείο Πρόσκλησης