Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

162

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: Συζήτηση για τη λήψη απόφασης που αφορά τη θαλάσσια διάβρωση στην ΤΚ Ξιφιά της Δ.Ε. Μονεμβασίας.
Μετά από αίτημα της Παράταξης ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ.

2ο: Παραχώρηση Δημοτικού κτηρίου στους κατοίκους της Τ.Κ. Κουπίων της Δ.Ε. Μολάων για χρήση σε διάφορες εκδηλώσεις.
Μετά από αίτημα της Παράταξης ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ.

3ο: «Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: «Περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

5ο: «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (2 τακτικοί με τους αναπληρωτές τους) στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας ΔΙΑΥΛΟΣ».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6o: «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα συμμετέχουν στην Επιτροπή».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7o: «Περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8o: «Περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Ρίτσος, Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9ο: «Εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου του έργου «Βελτίωση αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Αρχείο Πρόσκλησης