Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

192

Την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα τέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: “Περί συμμετοχής του Δήμου στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση ανεμμογεννητριών στις Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασίας”.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

2ο: “Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο:”Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022″.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: “Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022”.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

5ο: “Περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  για το έτος 2022”.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

6o: “Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος  2022”.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος.

7o: “Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2022”.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης, Χριστάκος

8o: “Περί αποδοχής υπεύθυνων δηλώσεων φερόμενων ιδιοκτητών για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 107 Τομέα Σ΄ επέκτασης σχεδίου Νεάπολης”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής

9ο: “Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την ανάθεση της εκπόνησης σχεδίου αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

10ο:”Περί απαλλαγής εποχικής επιχείρησης από τα δημοτικά τέλη”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στ. Χριστάκος.

11ο:”Περί έγκρισης συνδέσεων ιδιωτικών υδραυλικών εγκαταστάσεων στις Κοινότητες Μολάων και Κάμπου”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πιερ. Παπαδάκης.

12ο:”Περί απογραφής των οικισμών του Δήμου”.
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Ιωάν. Κολλιάκος.

13ο:”Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023″.
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Ιωάν. Κολλιάκος.

14ο:”Περί συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Mission Board: 100 Climate Neutral by 2030», υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)