Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

189

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου για το έτος 2022».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι.

2o: «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο: «Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Βελανιδίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης

Αρχείο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)