Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

196

Την Δευτέρα 27Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1ο: «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.
2ο: «Περί ορισμού δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το 2022».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
3ο: «Περί εξέτασης αιτημάτων καταστηματαρχών για την κατασκευή πέργκολας στην Κοινότητα Νεαπόλεως».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.
4ο: «Περί επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.
5o: «Περί κατάρτισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2022». Εισηγήτρια: κα Τσαφατίνου.

Αρχείο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)