Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

191

Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1ο:  «Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη για την Υλοποίηση του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης (ΣΣΔ) – Λιμένας Νεάπολης-Παλαιοκάστρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

2ο:«Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για το έτος 2022».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3ο: «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης-απομάκρυνσης-εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2022».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4ο: «Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διευθέτησης θεμάτων  ταχύπλοων σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2022».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

5ο: «Έγκριση σύνδεσης παροχής ύδρευσης στην Κοινότητα Παπαδιανίκων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

6ο:  «Αποδοχή ή μη δακοκτονίας ελαιώνων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

7ο: Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του κ. Στυλιανού Δούκα από δημοτική κοινόχρηστη έκταση στη θέση «Βρύση» στην Κοινότητα Κυπαρισσίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.

Αρχείο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά υπογεγραμμένο)