Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

178

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα τέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. του Δήμου τρέχοντος έτους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το τρέχον έτος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Καθορισμός Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

6ο: Λύση, θέση σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαριστών Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «ΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

7ο: Λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” ως «Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

8ο: Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων ατελώς για το έτος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

9o:  Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

10ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ιέρακος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.

11Ο: Εξέταση αιτήματος για απαλλαγή εποχιακής επιχείρησης από τα δημοτικά τέλη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

12ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για τη θερινή περίοδο 2023».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13ο: Ανασυγκρότηση μελών Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Ρίτσος.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. κα Αλειφέρη.

14ο: Έγκριση σύνδεσης ιδιωτικών παροχών ύδρευσης με το δημοτικό δίκτυο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο Πρόσκλησης