Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

135

Την Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. , την αριθ. 643/Α.Π. 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  και το ΦΕΚ υπ’ αριθ. 5401/20-11-2021 τ.Β’, με τηλεδιάσκεψη.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας», αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Έγκριση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2022 του δημοτικού προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ε. Βοιών, ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

5ο: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ της Δ.Ε. Βοιών, ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

6ο: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

7ο: Ορισμός εκπροσώπου για αναζήτηση πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

8ο: Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

9ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και καθορισμός αμοιβής τους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

10o: Γνωμοδότηση επί της μελέτης καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στον οικισμό του Αρχαγγέλου της Κοινότητας Δαιμονιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

11ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην Κοινότητα Κυπαρισσίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος.

12ο: Έγκριση σύνδεσης παροχής με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτός ορίων Κοινότητας Δαιμονιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο Πρόσκλησης