Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

251

Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους για τα ακόλουθα τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Νεαπόλεως.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο Πρόσκλησης