Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

254

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με τηλεδιάσκεψη, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Περί ενημέρωσης των δράσεων και των ενεργειών της συμπολίτευσης, κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ‘Βρυσάκια-Κράνι’ και ‘Λυκογκρεμός’, συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων” της Δ.Ε. Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.’’»

Θέμα 2ο : Περί εξεύρεσης πιθανών κοινών συνισταμένων προς την κατάρτιση σχεδίου συντονισμού ενεργειών από κοινού (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) κατά της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τους πρώτους 2 αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού στην ΔΕ Βοιών, σύμφωνα με το δικαίωμα αίτησης θεραπείας προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, όπως αυτό αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο., καθώς και πιθανή προσφυγή στο ΣτΕ σε περίπτωση μη αποδοχής της προαναφερόμενης αιτήσεως θεραπείας, με ανάθεση σε εξειδικευμένο Δικηγόρο. Παράλληλα, την από κοινού χάραξη στρατηγικής του Δήμου Μονεμβασίας για την αποτροπή των υπολοίπων (αιολικών σταθμών και συνοδών έργων) που θα επακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον.

Ενημέρωση περί της πορείας εξέλιξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) που αφορά πρώτιστα την ΔΕ ΒΟΙΩΝ αλλά και των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων και αναφορά των κύριων αλλά και επιμέρους στοιχείων που θα βελτιστοποιηθούν από την εγκεκριμένη ΣΜΠΕ της ΔΕ Βοιών από το νέο ΓΠΣ και οι οποίες δύναται να συνδράμουν κατά της αλλαγής χρήσεων γης από την Α.Ε.Π.Ο. των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ‘Βρυσάκια-Κράνι’ και ‘Λυκογκρεμός’, συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων” της Δ.Ε. Βοΐων, του Δήμου Μονεμβασιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ Α.Ε.’’ » (από την αντιπολίτευση).

Θέμα 3ο: Ενημέρωση περί των δράσεων και των ενεργειών του δικηγόρου κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου σχετικά με την εκπόνηση των δράσεων αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην ΔΕ Βοιών, σύμφωνα με την Υπ. Αριθ. 396/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής κατόπιν δέσμευσης ποσού για την αμοιβή του κ. Αγγελόπουλου, με το ποσό των 10.000 ευρώ».

Θέμα 4ο :«Ενημέρωση περί των δράσεων και των ενεργειών της συμπολίτευσης σχετικά με την λειτουργία Ship to Ship (STS) στον Λακωνικό κόλπο και με τον τρόπο που πιστοποιείται η αβλαβής περιβαλλοντικά διεξαγωγή των μεταγγίσεων από τον Δήμο Μονεμβασίας» (από την αντιπολίτευση).

Θέμα 5ο : «Ενημέρωση για τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παράγραφος 1.2 και 6 της ΚYA Οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014), «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της …» του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8147/27-1-2022 έγγραφό του, προς δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το λιμάνι Παλαιοκάστρου (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΤ: 2201702129), όπως ανακοινώθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 06/04/2022 (από την αντιπολίτευση).

Θέμα 6ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο : Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2023.

Εισηγήτρια: κ. Πρόεδρος.

Θέμα 8ο: Περί απόφασης για την μεταφορά αρμοδιοτήτων  Διοίκησης και λειτουργίας  αλιευτικού καταφυγίου «Ελαίας» Δ.Ε Μολάων από το Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης οριστικών πινάκων πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής

 

Θέμα 10ο: Περί παραχώρησης χώρων του παλαιού Γυμνασίου  Νεάπολης».

Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος Δ.Σ  κ. Κολλιάκος

 

Θέμα 11ο: Περί χορήγησης άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου οικισμού Πορί Κοινότητας Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο Πρόσκλησης