Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

160

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα  εικοσιένα (21) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων έκθεσης εσόδων και εξόδων του Δ΄ Τριμήνου 2022 του δημοτικού προϋπολογισμού.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 4ο: Περί καθορισμού των τελών χρήσης εμποροπανηγύρεων και τρόπου καταβολής τους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το έτος 2023».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Μονεμβασίας 2024-2027.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 10ο: Περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της παραχώρησης τμήματος του ακινήτου ΑΒΚ 413 Ν. Λακωνίας στην Κοινότητα Κυπαρισσίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για το έργο «Επισκευή υπόβασης συνθετικού χλοοτάπητα, ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή βοηθητικών χώρων στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Αγίας Παρασκευής της ΤΚ Νομίων του Δήμου Μονεμβασίας» – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη «Συντήρηση – Βελτίωση της οδού Μονεμβασίας – Άγιος Φωκάς» – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της, αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 13ο: Περί ανάληψης διαχείρισης και συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 14ο: Περί άρσης διακοπής εργασιών του έργου «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 15ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης της αριθ. 6/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ως προς τα σκέλη Β 1.2. & Γ. αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 17ο: Περί έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: Περί συγκρότησης επιτροπών εμποροπανηγύρεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 19ο: Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
Θέμα 20ο: Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στις επιτροπές χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 21ο: Περί εξέτασης αίτησης του κ. Θεοδώρου Αγγελάκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Αρχείο πρόσκλησης