Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

205

Την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Ανακήρυξη της κας Λίνας Μενδώνη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Μονεμβασίας ως ελάχιστη απόδοση τιμής για την προσφορά της στο Δήμο μας (αίτημα αντιπολίτευσης).

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 3ο: Περί ορισμού σημείων τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και ορισμός υπευθύνου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την Πράξη «Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχωδών Πρανών Κάστρου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 6ο: Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Μετατροπή της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο Κάστρο Μονεμβασίας σε δημοτικό μουσείο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 7ο: Περί παραχώρησης χρήσης ενός τετρακόπτερου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) με τα παρελκόμενά του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή έκτακτων αναγκών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων του δημοτικού προϋπολογισμού Β’ τριμήνου τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων Βρυσάκια-Κράνι και Λυκογκρεμός στη Δ.Ε. Βοιών» – σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος σχετικά με την υποστήριξη αίτησης αναστολής της αριθ. 80886/5340/8-11-2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής (εφόσον απαιτηθεί).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης