Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

139

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι (20) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο:  Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 3ο:  Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Λιμενικού Ταμείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού  προσωπικού έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών  καθαριότητας σχολικών μονάδων  για το διδακτικό έτος 2024 – 2025.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο:  Περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου έτους 2024 από ΚΑΠ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο:  Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία και την υποβολή φακέλου έκδοσης αδείας ίδρυσης υδατοδρομίου στο λιμένα Μονεμβασίας, ορισμός συμβούλου με τον αναπληρωτή του  στην Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 8ο: Περί  παροχής επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Κολλιάκος.

Θέμα 9ο: Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί παραχώρησης οικογενειακών τάφων στην Δ.Κ. Παπαδιανίκων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α.: 168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 13ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)  του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

 Θέμα 14ο:  Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

 Θέμα 15ο:  Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 16ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

 Θέμα 17ο:  Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: :  Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 19ο: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 20ο: Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών – Β’ φάση».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης