Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

189

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα πέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο:  Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα  2ο:  Περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση των Πράξεων:
Α. «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης  με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»,
Β.1. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μονεμβασίας»,
Β.2. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ανατολικής Μάνης», εξουσιοδότηση Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα 3ο: Περί επικαιροποίησης της αριθ. 89/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για τη συνέχιση του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου – επιδιόρθωση υπάρχοντος προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»  – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Ορισμός Προέδρου Επιτροπής- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 5ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 86/2021 Α.Δ.Σ. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο:  Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα».
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 7ο:  Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί χορήγησης παράτασης αρχαιολογικής επίβλεψης και επικαιροποίηση τεχνικού δελτίου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 9ο:  Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης. 

Θέμα 10ο:  Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και της 1ης τροποποίησης της Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12οο: Περί τροποποίησης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 13ο: Περί παραχώρησης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Παπαδιανίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί έγκρισης χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού της Δ.Κ. Παπαδιανίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου  «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο πρόσκλησης