Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

205

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα δέκα  (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

Θέμα 2ο: Περί παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Γυμνασίου Νεαπόλεως για τη στέγαση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Λακωνίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 6ο: Περί αλλαγών στο δίκτυο αποχέτευση με εργασίες ήσσονος
σημασίας του υπό εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ
Βοιών, ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο
«Επανάχρηση – αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του
Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 9ο: Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ως
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων
παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή αυτή.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Οδοποιία ΔΕ Μολάων και
Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης