Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

147

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί καθορισμού των τελών κοιμητηρίων.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαυρομιχάλης & Χριστάκος.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων του δημοτικού προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4: Περί ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5: Περί αποδοχής των όρων και προσχώρηση στην ειδική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6: Περί έγκρισης χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την ενίσχυση  της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9: Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  του  φυσικού αντικειμένου της από 31-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την  πράξη: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβασία στο τμήμα γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 10ο: Περί χορήγησης παράτασης αρχαιολογικής επίβλεψης και επικαιροποίηση τεχνικού δελτίου υλοποίησης 2ου Υποέργου «Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες – εργασίες» της πράξης «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Περί διόρθωσης της αριθ. 200/2023 απόφασης του Δ.Σ. και  εκ  νέου έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού -Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1oυ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 15ο: Περί ορισμού δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης