Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

280

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί κατάρτισης του προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2024.
Εισηγήτρια: κα Πρόεδρος.

Θέμα 3ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 01-10-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 6ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 7ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε
πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου
δημοτικού γραφείου Νεάπολης» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 9ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανακαίνιση και αισθητική
αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης