Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

131

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. του Δήμου τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Μέντης.

Θέμα 3ο: Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2023 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Ρίτσος.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 4ο: Περί κοπής δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο στο ρυμοτομικό σχέδιο της Δ.Κ. Νεαπόλεως.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 5ο: Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Περί αιτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών για την τροποποίηση τεχνικού δελτίου του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών – Β΄ Φάση» του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 10ο: Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στο νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ρουμανείου Βιβλιοθήκης Μολάων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης