Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

143

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023):

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom και αφορά τα ακόλουθα δεκαεννέα (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί γνωμοδότησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου κατασκευής και λειτουργίας συγκροτήματος Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), στις θέσεις «Χαβαλάς» και «Ράχη Μπέτση» και των συνοδών τους έργων στις Δ.Ε. Ασωπού και Μολάων, με εταιρεία μελέτης την ECOMIND και με Φορέα Υλοποίησης την εταιρεία AIΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 2ο: Περί γνωμοδότησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων στο Κάστρο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 3ο Περί σύστασης της Επιτροπής Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 4ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Περί ορισμού υπαλλήλων για τη διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς (τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Βελτίωση Βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών Επεξεργασίας των Λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς – Υπό έργο 3 Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ. Μονεμβασιάς και Εξωτερικών Αντλιοστασίων Λυμάτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 10ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Βοιών, Δ.Ε. Ασωπού και Δ.Ε. Μονεμβασίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Θέμα 12ο: Περί παραχώρησης της χρήσης χώρων σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν.
Εισηγητής: Εντεταλμ. Δ.Σ. κ. Βλάχος.

Θέμα 13ο: Περί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικής παροχής ύδρευσης με το δημοτικό δίκτυο, εκτός ορίων οικισμού της Δ.Κ. Κάμπου της Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 15ο: Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 16ο: Περί μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Μεταμορφώσεως.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 17ο: Περί μίσθωσης χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ Μολάων.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 18: Περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων (καταστήματα πρώην δημοτικής λαχαναγοράς Μολάων και διαμέρισμα στο Δήμο Αθηναίων).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 19ο: Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κοινοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Ελίκας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελίκας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη.

Αρχείο πρόσκλησης