Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

160

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (άρθρο 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023) και αφορά τα ακόλουθα δεκαεννέα (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί γνωμοδότησης επί της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50ΜW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 83,99MW και των συνοδών έργων υποδομής της εταιρείας ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη θέση «Πακόγια» (Δ.Κ. Ρειχέας) της Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2308993621).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 2ο: Περί γνωμοδότησης επί της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19ΜW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και των συνοδών έργων υποδομής της εταιρείας PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη θέση «Μυγδαλίτσα» (Δ.Κ. Κουπίων) της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας (ΠΕΤ: 2308992227).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

Θέμα 3ο Περί σύστασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου (2 μέλη οριζόμενα από τη μειοψηφία).
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Μαυρομιχάλης.

Θέμα 4ο: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών –
ανάκληση της αριθ. 76/2024 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη διασύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εισπράξεων
«epay POS» της Τράπεζας Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 7ο: Περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση
αναψυκτήριου Σπηλαίου Καστανιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου
«Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων και Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 9ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου
«Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου
«Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου
Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 11ο: Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Αλειφέρη.

Θέμα 12ο: Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 13ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου του δημοτικού
προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για τη συζήτηση αίτησης
ακύρωσης για την υπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας των ΑΣΠΗΕ στις θέσεις
«Βρυσάκια-Κράνι» και «Λυκογκρεμός» στη Δ.Ε. Βοιών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 15ο: Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου (τακτικού και
αναπληρωματικού) στο νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Ρουμανείου
Βιβλιοθήκης Μολάων – ανάκληση της αριθ. 71/2024 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 16ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Μέντης.

Θέμα 17ο: Περί έγκρισης Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου
2025-2028.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου
«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 19ο: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης αρχαιολογικής επίβλεψης και
επικαιροποίηση τεχνικού δελτίου υλοποίησης του έργου «Συμπληρωματικά έργα
ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Αρχείο πρόσκλησης