Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

823

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου

{Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας

Λιμενικού Ταμείου}.

ΘΕΜΑ 3ο : Διάθεση πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 4ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ανάγκες του

Λιμενικού Ταμείου.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ