Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

144

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30, συνεδριάζουν τα μέλη Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της δημοτικής ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, για τα ακόλουθα τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο : Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής για τα έργα:   Α) {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.  Β) {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο : Αιτήσεις για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου: Α) Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Μονεμβασίας με εκτέλεση έργου (Αγγελάκος Θεόδωρος).

Β) Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης λιμένα Προφήτη Ηλία για τη διενέργεια εκδηλώσεων  (Σύλλογος Αγ. Νικολάου).

Γ) Αλλαγή επωνυμίας και παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός παραλίας ΧΖΛ Νεάπολης για ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών (CERVI LE FARFALE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ).

Δ) Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών (Λιβανός Δημήτριος).

ΘΕΜΑ 3ο :  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη αποκατάστασης υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 8.998,83€.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμού όρων-συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη με τίτλο  {Μελέτες επέκτασης-αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 220.000,00€.

Αρχείο Πρόσκλησης