Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

228

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης  ΟΠΔ 2018»

Αρχείο πρόσκλησης